Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Franciszka Sudół, FRANS-BUD projektowanie, wykonawstwo, nadzór w budownictwie, Lisowice 71A, 59-230 Prochowice, który działa w imieniu Gminy Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy" w granicach działki nr 174/4 obręb ewidencyjny Krobica, gmina Mirsk"

Mirsk, dnia 21.03.2017 r. PP.6733.2.2017.3 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gmiy Mirsk, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej...

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11.01.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 11.01.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2017 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych...

Komunikat.

UWAGA! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ciągłe informowanie przedsiębiorców, iż wszelkie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::