Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

ROŚ.6220.2.2018.1 Mirsk, dnia 21. 03. 2018 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica, gmina Mirsk) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”

PP.6733.2.2017.19 Mirsk, dnia 05.03.2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 1257...

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK - 27.02.2018 r.

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XLI sesję Rady, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39. Proponowany porządek obrad sesji: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dni 29.12.2017 r.,15.01.2018 r. 2. Ocena skutków przyjęcia uchwały antysmogowej przez...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Odbudowa zniszczonego mostu pod drogą leśną w obrębie ewidencyjnym Izera, gmina Mirsk” na działkach nr 257/1, 258/2.

PP.6733.9.2017.10 Mirsk, dnia 09.02.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowanie administracyjnego na wniosek Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk w sprawie zmiany decyzji nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r. w zakresie zmiany numeru działki (w wyniku podziału działki nr 174/4 na działki 174/8 i 174/9, obręb Krobica) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy.”.

Mirsk, dnia 08.02.2018 r. PP.6733.2.2017.16 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz....

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mirsk na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy,...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Odbudowa zniszczonego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Krobica, gmina Mirsk, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, nr działki drogowej 342, 343, w pobliżu działki Wnioskodawcy o nr 159/7 obręb Krobica, nad ciekiem wodnym o nazwie Krobicki Potok w km 1+250 jego biegu o nr działki 358/1 obręb Krobica".

PP.6733.7.2017.12 Mirsk, dnia 09.01.2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 1257...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::