Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO.

NABÓR NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO Informacje dla kandydatów na urzędników wyborczych dostępne są Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Mirsk, dnia 17 lipca 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu w dniu 10.07.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną” na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk.

PP.6733.2.2018.19 Mirsk, dnia 10.07.2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości Mlądz”.

ROŚ.6220.3.2018.1 Mirsk, dnia 04. 07. 2018 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Domina, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działkach nr 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 206/15, 206/16, 206/17, 209 obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej.”

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Marleny Pawliczek INCOM, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie, działającej w imieniu P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z a w i a d a m i a m, że w dniu 27.04.2018...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r. w zakresie zmiany zapisu dot. szerokości elewacji frontowej budynku na działce nr 447, obręb Orłowice o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku zaplecza sportowego”.

Mirsk, dnia 13.04.2018 r. PP.6733.6.2017 PP.6733.1.2018.5 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na remoncie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1, 2, 3 – km 5+050 – 11+340”.

ROŚ.6220.2.2018.7 Mirsk, dnia 28. 03. 2018 r. OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::