Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania postępowania w trybie badania rynku na usługę w zakresie drukowania gazety samorządowej „Wieści Mirska”.

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 01.06.2012 r. na portalu internetowym Urzędu oraz stronie internetowej http://bip.mirsk.pl postępowania w trybie badania rynku na usługę w zakresie drukowania gazety samorządowej „Wieści Mirska” uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 70³ §1 Kodeksu Cywilnego podjąłem decyzję o: ...

Badanie rynku na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. „Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10 w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Krobicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mirsk.

BADANIE RYNKU (poniżej 14 000 EURO) W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości wykonania planowanego zadania zwracamy się do PT Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie świadczenia usługi edukacyjnej obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. „Nasze dzieci” POKL.09.01.02-107/10...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA "BUDOWA KABLOWEJ LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZECZNICA W GMINIE MIRSK

Mirsk.2012.06.22 DrG.271.16.2012.12 OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego...

Uzupełnienie SIWZ na zadnie pn: Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach I Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy

Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 Mirsk PT Wykonawcy W oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie pod nazwą „Budowa...

Unieważnienie postępowania na zadanie pn: Budowa przedsionka wejściowego z instalacją elektryczną i oświetleniem terenu sztolni św. Leopolda w Krobicy.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Budowa przedsionka wejściowego z instalacją elektryczną i oświetleniem terenu sztolni św. Leopolda w Krobicy. Powodem unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która...

Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rodzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy.

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rodzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty budowlane...

Uzupełnienie SIWZ na zadanie pn: "Budowa przedsionka wejściowego z insytalacją elektryczną i oświetleniem terenu sztolni św. Leopolda w Krobicy".

Gmina mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk informuje PT Wykonawców, iż: w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie...

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu – Pobudzenia aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego” .

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu...

Budowa przedsionka wejściowego z instalacją elektryczną i oświetleniem terenu sztolni św. Leopolda w Krobicy

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. Nazwa zadania: Budowa przedsionka wejściowego z instalacją elektryczną i oświetleniem terenu sztolni św. Leopolda w Krobicy. ...

Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Przecznica w Gminie Mirsk

Mirsk.2012.05.25 DrG.271.16.2012.2 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane - wartości poniżej 5.000.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 tel. 0756470440, fax: 075 6470469, gmina@mirsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.Nazwa zadania: Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Przecznica...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - Gmina Mirsk::